„Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie” – definicje projektowe

BENEFICJENT
Osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z realizowanego pomysłu. W przypadku projektów prowadzonych w ramach programu potencjalnymi beneficjentami mogą być (w zależności od pomysłu) np. domy dziecka, szpitale, mieszkańcy miasta, w którym działa firma, itp.

BUDŻET
To łączna kwota, która została określona przez zespół przygotowawczy na etapie przygotowań projektu jako niezbędna do zrealizowania zaplanowanego zakresu prac. Budżet może obejmować między innymi: koszty materiałów, koszty narzędzi, koszty transportu, koszty uzyskania pozwoleń itp., które planowane są w ramach prac projektowych.

HARMONOGRAM PROJEKTU
Plan realizacji działań, zadań, czynności określony w czasie. Zadania w harmonogramie posiadają zdefiniowane osoby odpowiedzialne za ich realizację.

KAMIEŃ MILOWY (CEL POŚREDNI)
Jest punktem oznaczającym pewien zakres prac, którego osiągnięcie stanowić będzie znaczący postęp w realizowanym projekcie. Realizacja Kamienia Milowego bardzo często oznacza zamknięcie pewnego etapu projektu oraz przejście do następnego.

KOORDYNATOR PROGRAMU
Odpowiada za poprawny przebieg całego programu „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”.

LIDER PROJEKTU
Organizuje prace zespołu projektowego. Wyznacza/uzgadnia odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów projektu. Liderzy Projektu wyłonieni zostaną spośród członków zespołów projektowych w dniu realizacji projektu.

LIDER ZESPOŁU ROBOCZEGO
Nadzoruje oraz planuje pracę Zespołu Roboczego. Odpowiada za wykonanie powierzonego mu przez Lidera Projektu fragmentu projektu np. malowanie, dokumentowanie działań, organizacja posiłków itp.

PROGRAM
Program „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie” umożliwia realizację własnego pomysłu, który przyniesie korzyść dla lokalnej społeczności oraz dla otoczenia, w którym umiejscowiona jest Firma. To okazja dla pracowników w danym Obszarze, Spółce na spędzenie wspólnie czasu, czyli dobra zabawa i integracja podczas realizacji przedsięwzięcia, a w rezultacie zrobienie czegoś dobrego dla środowiska i lokalnej społeczności.

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU
Zaplanowany ciąg działań zmierzający do osiągnięcia założonego pomysłu/celu w określonym czasie przy udziale określonej ilości zasobów.

ZESPÓŁ ROBOCZY
Podlega Liderowi Projektu. Jest wykonawcą części zaplanowanych prac w ramach projektu.